logo

제품상세

ACR Intelligent

                                    


  •  자가 청소 기능으로 매일 머신 세척에 필요한 노동 시간을 절약
  •  요리 보정 테크날리지는 반부하,과부하 또는 온도 차에 따른 요리사이클 변경 해결 
  •  온도 곡선에 이상 체크및 에너지를 효율적이고 일관성있게 보장 
  •  일관성있는 요리 사이클이 보장됩니다